Geachte klant,

Bedankt voor het bezoeken van Strellson Online Shop. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om onze Online Shop volledig te gebruiken via de Internet Explorer die u gebruikt.

We raden u aan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of een andere browser te gebruiken.

Land | Taal
Download afdrukbare versie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE-SHOP STRELLSON NEDERLAND

 

1. TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN OMSCHRIJVINGEN

1.1. Voor de betrekkingen tussen Lenox AG, Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen (‘wij’ resp. ‘ons’) en de klant in samenhang met de Strellson Online-Shop Nederland via de URL www.strellson.com (‘Online-Shop‘) gelden uitsluitend de hiernavolgende Algemene Voorwaarden (‘AV’) in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

1.2. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant worden van de hand gewezen, behoudens de geldigheid ervan door ons voor een specifiek geval uitdrukkelijk en schriftelijk toegestemd is. Individuele overeenkomsten voor een specifiek geval behouden in elk geval voorrang.

1.3.  De online winkel is uitsluitend gericht op klanten die onderdaan zijn van of woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een bezorgadres en een factuuradres in Nederland hebben en consumenten zijn in de zin van de wettelijke bepalingen (artikel 6:230g BW), d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. De Online-Shop richt zich niet op minderjarigen.

 

2. HET SLUITEN VAN HET CONTRACT, PRODUCTAFBEELDING

2.1. Wij wijzen erop dat de kleur van de producten kan afwijken van de afbeelding in de Online-Shop.

2.2. Om een bestelling te plaatsen en de koopovereenkomst te sluiten, dient u de volgende stappen te nemen. Selecteer de producten die u wilt kopen en plaats deze in uw winkelwagen. Zodra u door u gewenste producten in uw winkelwagen heeft gedaan, gaat u naar de kassa van onze Online-Shop. Vul uw levering- en factuurinformatie in, selecteer uw betaal- en verzendwijze en controleer uw bestelling. Plaats uw bestelling door op de knop ‘nu betalen’ te klikken en de vervolgstappen te volgen. Hierdoor ontstaat een bindende verplichting tot betaling en komt de koopovereenkomst tot stand.

2.3. Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin ontvangst van uw bestelling wordt bevestigd. Deze ontvangstbevestiging bevat informatie met betrekking tot uw bestelling en uw bestelnummer. Zodra wij uw bestelling hebben geverifieerd en deze akkoord bevonden is, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een aankoopbevestiging. Wij adviseren dat u deze aankoopbevestiging print of een kopie download.

2.4. Wij behouden het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: het product is niet beschikbaar of niet op voorraad, we kunnen niet leveren op het adres dat u heeft opgegeven, uw factuur of betaalinformatie is onjuist en/of kon niet geverifieerd worden, uw bestelling wordt door ons veiligheidssysteem herkend als ongebruikelijk of mogelijk frauduleus, er bestaat een sterk vermoeden dat u minderjarig bent, de Online-Shop bevat verschrijvingen, onjuiste prijzen of andere fouten, de storingen zoals genoemd in artikel 4.3.

2.5. Uw contractpartner is Lenox AG.

 

3. PRIJZEN, BETALING, COMPENSATIE, RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1. Alle prijzen die in onze Online-Shop worden aangegeven, zijn in euro's en inclusief de telkens geldige wettelijke omzetbelasting. Bepalend voor de prijzen van de producten zijn de aangegeven prijzen op het moment van de bestelling.

3.2. De door u te betalen verzendingskosten worden voor het versturen van de bestelling in de Strellson-winkelwagen vermeld. Algemene informatie over verzendingskosten vindt u hier

3.3. De betaling bij bestellingen in de Online-Shop kan uitsluitend per iDeal, factuur, creditcard, PayPal of door overschrijving vooraf plaatsvinden. Bij betalingen per creditcard aanvaarden wij Visa en Mastercard. De mogelijkheid tot bestelling en de aangeboden betalingswijzen kunnen afhangen van het resultaat van een beoordeling van de kredietwaardigheid of andere omstandigheden.

3.4. Het aankoopbedrag moet direct na het sluiten van de overeenkomst worden voldaan. Als bij betaling op rekening het geld niet binnen 14 dagen op onze rekening staat, is er sprake van achterstand van betaling. Bij betaling per creditcard boeken wij het verschuldigde bedrag op het ogenblik van de verzending van de producten van de creditcard af.

3.5. Bij betaling vooraf (door middel van overschrijving) volgt de levering van de bestelde producten na ontvangst van het volledige rekeningbedrag op de door ons meegedeelde bankrekening. Deze betaling dient binnen 7 werkdagen na de versturing van de aankoopbevestiging te geschieden. De aankoopbevestiging is bij deze wijze van betaling dus voorwaardelijk; de koopovereenkomst en de leveringsplicht vervallen indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

3.6. U kunt slechts een beroep doen op verrekening, indien uw tegenvorderingen gerechtelijk vastgesteld of onbetwist zijn of door ons erkend worden.

3.7. U kunt uw retentierecht slechts uitoefenen, indien uw vorderingen tegen ons en onze vorderingen tegen u uit dezelfde overeenkomst voortkomen.

3.8. Tot de geleverde producten volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van Lenox AG.

 

4. VERZENDING

4.1. Voor zover niet anders overeengekomen, worden de producten verzonden naar het bij de bestelling opgegeven adres op de door u gekozen verzendwijze. Leveringen in delen zijn toegestaan bij wat van u in redelijkheid gevergd kan worden. Bij leveringen in etappes wijzen wij hierop in de verzendingsbevestiging.

4.2. De verzending geschiedt via DHL-standaardverzending. Indien niet anders is gemeld, komen de producten ca. 2-4 dagen na het afronden van een bestelling bij de klant aan.

4.3. Storingen waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen of storingen bij door ons betrokken ondernemingen (bijv. logistieke ondernemingen voor de afwikkeling van het contract) alsmede overmacht kunnen de levering verder vertragen. Over zulke vertragingen bij de levering zullen wij u, zodra ze ons bekend zijn, onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zullen u een bij de omstandigheden passende nieuwe leveringstermijn noemen. Als de producten na de afloop van deze termijn door ons niet aan te rekenen omstandigheden nog steeds niet beschikbaar zijn, kunnen wij de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Als door de vertraging de afname van de producten onredelijk is, kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Gelieve ons hierover schriftelijk te informeren (bijv. per e-mail). Een reeds gedane betaling wordt onmiddellijk terugbetaald. Uw mogelijke andere wettelijke rechten blijven in ieder geval onaangetast.

 

5. VERZILVEREN VAN TEGOEDBONNEN

5.1. Tegoedbonnen zijn waardebonnen die wij voor reclamedoeleinden met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven. U kunt deze niet kopen.

5.2. Wij attenderen u erop dat voor tegoedbonnen de hierna volgende én de op de tegoedbonnen vermelde voorwaarden gelden. 

5.3. Voor het verzilveren van tegoedbonnen is de aanmaak van een klantaccount vereist. 

5.4. Voor zover de tegoedbon een minimale aankoop- of bestelwaarde vereist, is de waarde van de bon een korting op de daadwerkelijke koopprijs. Vereiste voor het verlenen van de korting is dus, dat de desbetreffende waarde met de respectieve aankoop daadwerkelijk wordt bereikt. Er wordt hierbij rekening gehouden met herroepingen en andere door de klant verrichte en door ons aanvaarde retouren. De waarde van de geretourneerde producten wordt dus van de oorspronkelijke bestelwaarde afgetrokken. Als de vereiste minimumbestelwaarde als een gevolg hiervan niet gehaald wordt, wordt de reeds toegekende waarde van de bon met een mogelijk terug te betalen bedrag verrekend en hiervan afgetrokken.

5.5. Tegoedbonnen zijn alleen geldig in de aangegeven periode en kunnen slechts één keer in het kader van een bestelling worden verzilverd. Tegoedbonnen kunnen niet (ook niet met verschillende tegoedbonnen) worden gecombineerd. 

5.6. Tegoedbonnen kunnen slechts na het aanmaken van een klantaccount en voor het afronden van de bestelling worden verzilverd. Een verzilvering achteraf of een verrekening is niet mogelijk. De waarde van de tegoedbon wordt niet in contant geld uitbetaald en u heeft geen recht op rente over deze waarde. Een eventueel tegoed wordt niet terugbetaald.

5.7. Als de bestelwaarde groter is dan de waarde van de tegoedbon, kan het verschil via de aangeboden betalingswijzen betaald worden. 

5.8. Indien de tegoedbonnen zonder tegenprestatie in reclameacties zijn uitgegeven, worden deze in het geval van retouren conform lid 6. niet terugbetaald (ook niet gedeeltelijk).

 

6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN, RETOURKOSTEN BIJ UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT, ONS STRELLSON-RECHT VAN TERUGGAVE

Hierna — onder lid 6.1 — vindt u de voorlichting over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Let ook op de regeling onder 6.2.

Bovenop en helemaal los van dit wettelijke herroepingsrecht garanderen wij u als bijzondere service een contractueel recht van teruggave van producten die u in de Online-Shop hebt gekocht. Dit geldt gedurende 30 dagen na ontvangst van de producten en stemt voor het overige overeen met het beschreven wettelijke herroepingsrecht. Vandaar gelden de beschrijving onder lid 6.1 en de overeenkomst onder lid 6.2 conform dit verdere contractueel recht van teruggave. U hebt hierbij — met 30 dagen vanaf ontvangst van de producten — dus meer tijd voor de teruggave.

6.1. Verwijzing naar het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons (Strellson Online Shop, C/O PVS Logistikzentrum, Werner-Haas-Str. 5, 74172 Neckarsulm, e-mail: service.nl-nl@strellson.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te ontbinden, te informeren. U kan hiervoor gebruik maken van DIT VOORBEELDHERROEPINGSFORMULIER, wat echter niet verplicht is. U kunt het voorbeeldherroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring invullen en versturen. Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het als u de mededeling inzake de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

 
6.2. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering koos), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen waarop de mededeling inzake de herroeping van de overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt ingezet, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. In geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de producten terugontvangen hebben, of tot u bewijs heeft verleend dat u de producten hebt teruggestuurd, al naargelang welke gebeurtenis eerder van toepassing is. U moet de producten onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst hebt medegedeeld naar ons (Strellson Online Shop, C/O PVS Logistikzentrum, Werner-Haas-Str. 5, 74172 Neckarsulm) terugsturen of ze overhandigen. U houdt zich aan de termijn als u de producten verstuurt vóór afloop van de termijn van veertien dagen. De terugzendingskosten zijn voor onze rekening. U dient enkel voor een mogelijke waardevermindering van de producten te betalen als deze waardedaling bij een controle van de producten op kwaliteit, eigenschappen en functie aan een onnodige omgang toe te schrijven is.

6.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van zaken die volgens de wensen van de klant werden vervaardigd of duidelijk op de persoonlijke behoeften afgestemd zijn of die wegens hun hoedanigheid niet voor een terugzending geschikt zijn.

Einde van de verwijzing naar het herroepingsrecht

 

7. GARANTIE

7.1. Wij zijn aansprakelijk voor gebreken overeenkomstig de terzake geldende wettelijke voorschriften.

7.2. Gewoonlijk geven wij geen garanties. Een garantie inzake de door ons geleverde producten bestaat bijgevolg slechts dan, indien deze uitdrukkelijk, bijvoorbeeld in de aankoopbevestiging van het betreffende artikel, werd gegeven.

7.3. Gewone of onvermijdbare afwijkingen afhankelijk van het materiaal wat kwaliteit, kleur, maat, model en design van de producten betreft, zijn normaal te verwaarlozen. Garantieclaims ontstaan in deze gevallen normaal gesproken niet. Het staat u natuurlijk vrij te bewijzen dat zulke afwijkingen aanzienlijk zijn. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Wij zijn aansprakelijk voor schade — ongeacht de rechtsgrond en inclusief de aansprakelijkheidstelling voor wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde derden — bij opzet en grove schuld.

8.2. In andere gevallen zijn wij enkel aansprakelijk:

a)  voor lichamelijk letsel, inbreuk op het leven of op de gezondheid;

b) voor schade door overtreding van een contractuele plicht die essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en waarbij de contractant mag vertrouwen op de inachtneming ervan. In dat geval is onze aansprakelijkheid evenwel beperkt tot de schadeloosstelling van de redelijke schade.

8.3. De beperking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het bovenstaande geldt niet wanneer wij een gebrek met kwade opzet hebben verzwegen of garantie op de kwaliteit van de producten gegeven hebben. Dit geldt eveneens voor uw vorderingen overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid.

 

9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij respecteren uw privacy. Onze bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens vindt u hier.

 

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of hun geldigheid verliezen, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de nietige bepalingen gelden dan telkens de desbetreffende wettelijke bepalingen. Dit geldt navenant voor de aanvulling van mogelijke gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien.

10.2. Op alle overeenkomsten met ons is het Nederlandse recht van toepassing, evenals alle internationale en supranationale rechtsbepalingen, met name van het VN-kooprecht.

10.3. De overeenkomst wordt in het Nederlands afgesloten, ook als deze algemene voorwaarden naast de Nederlandse versie c.q. ook in andere talen, in het bijzonder in het Engels, worden aangeboden. Bij de afsluiting van de overeenkomst slaan wij de algemene voorwaarden en de tekst van de overeenkomst niet afzonderlijk op.

10.4. Onder de link https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, stelt de Europese Commissie een platform ter beschikking om online consumentengeschillen te beslechten. Het is niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumenten en wij nemen aan deze procedure dus ook niet deel.

11. Service

Wij stellen uw tevredenheid op prijs. Wij doen daarom ons best uw verzoek snel te onderzoeken en wij zullen ons na ontvangst van de gegevens resp. uw wens of klacht bij u melden. Voor servicevragen of klachten kunt u ons onder het telefoonnummer 0202 621 848, per e-mail onder service.nl-nl@strellson.com of onder het in lid 6.1 vermelde adres per post contacteren.

Download print versie in pdf format

Datum: 25 mei 2019