Geachte klant,

Bedankt voor het bezoeken van Strellson Online Shop. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om onze Online Shop volledig te gebruiken via de Internet Explorer die u gebruikt.

We raden u aan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of een andere browser te gebruiken.

Download afdrukbare versie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE-SHOP STRELLSON BELGIË

 

1. TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN OMSCHRIJVINGEN

1.1.      Voor de handelsbetrekking tussen Lenox AG, Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen (‘wij’ resp. ‘ons’) en de klant in samenhang met de Strellson Online-Shop België via de URL WWW.STRELLSON.COM ('Online-Shop') gelden uitsluitend de hiernavolgende Algemene Voorwaarden (‘AV’) in de versie die geldt op het moment van de bestelling. 

1.2.      Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant worden van de hand gewezen, behoudens de geldigheid ervan door ons voor een specifiek geval uitdrukkelijk en schriftelijk toegestemd is. Individuele overeenkomsten voor een specifiek geval behouden in elk geval voorrang.

1.3.    De Online Shop is uitsluitend bestemd voor klanten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of die wonen in een lidstaat van de Europese Unie, die een afleveradres en een factuuradres in België hebben en die consumenten zijn in de zin van de wettelijke bepalingen (Artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht), d.w.z. natuurlijke personen, die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De Online-Shop richt zich niet op minderjarigen.

 

1.4. U verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden (AV) en deze ook te aanvaarden, evenals de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit uw bevestiging van uw bestelling. De bevestiging van uw bestelling houdt de integrale aanvaarding in van deze AV.

2. HET SLUITEN VAN HET CONTRACT, PRODUCTAFBEELDING 

2.1.      De afbeelding van het assortiment in de Online-Shop is geen wettelijk verbindend aanbod, maar een uitnodiging aan de klant om een bod voor het afsluiten van de koop te doen. Wij wijzen erop dat de kleur van de producten kan afwijken van de afbeelding in de Online-Shop.

2.2.      Uw bestelling wordt afgesloten door het plaatsen van de uitgezochte producten in de Strellson-winkelwagen en het versturen van de bestelling door op de knop ‘NU KOPEN’ te klikken. Met het versturen doet u een bindend aanbod voor het afsluiten van de koopovereenkomst voor de producten in de Strellson-winkelwagen. Vóór het versturen van het bestelformulier kunt u uw keuze en gegevens controleren en eventuele fouten verbeteren.

2.3.      Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de ontvangst van de bestelling bij ons wordt bevestigd (‘ontvangstbevestiging’). Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons binnengekomen is en vormt nog geen acceptatie van uw aanbod voor een verkoopovereenkomst.  

 
2.4.      De overeenkomst komt pas tot stand als wij binnen vijf dagen na de bestelling ofwel een afzonderlijke verklaring van aanvaarding per e-mail (‘aankoopbevestiging’) of een verzendingsbevestiging van de door u bestelde producten verzonden hebben. Voor bestelde producten die niet in de aankoopbevestiging resp. de verzendingsbevestiging vermeld zijn, komt geen overeenkomst tot stand. Dit kan ook producten betreffen die weliswaar in de Online-Shop worden aangeboden, maar bijv. niet leverbaar zijn op het moment dat de bestelling werd afgerond. 
 
2.5. Uw contractpartner is Lenox AG.
 
 

3. PRIJZEN, BETALING, COMPENSATIE, RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1.      Alle prijzen die in onze Online-Shop worden aangegeven, zijn in euro en inclusief de telkens geldige BTW. Bepalend voor de prijzen van de producten zijn de aangegeven prijzen op het moment van de bestelling. De door u te betalen verzendingskosten worden voor het versturen van de bestelling in de Strellson-winkelwagen vermeld. Algemene inlichtingen inzake verzendingskosten vindt u HIER.

3.2. De totale prijs die op de laatste pagina, gewijd aan de betaling, wordt weergegeven, is inclusief belastingen en verzendingskosten. Deze prijs zal ook aanwezig zijn op het overzicht van de aankoop, waarvan wij u aanraden dat u dit afdrukt of downloadt en dit bewaart. In het geval van betaling per kredietkaart, zal het totale bedrag van uw volledige bestelling in euro voorkomen op uw bankafschriften.

3.3.      De betaling bij bestellingen in de Online-Shop kan uitsluitend per creditcard, PayPal of door overschrijving vooraf plaatsvinden. Bij betalingen per creditcard aanvaarden wij Visa en Mastercard. De mogelijkheid tot bestelling en de aangeboden betalingswijzen kunnen afhangen van het resultaat van een beoordeling van de kredietwaardigheid.

3.4.      Het aankoopbedrag moet direct na het sluiten van de overeenkomst worden voldaan. Als bij betaling op factuur het geld niet binnen 14 dagen op onze rekening staat, is er sprake van achterstand van betaling. Bij betaling per creditcard boeken wij het verschuldigde bedrag op het ogenblik van de verzending van de producten van de creditcard af.

3.5.      Bij betaling vooraf door middel van overschrijving, volgt de levering van de bestelde producten na ontvangst van het volledige rekeningbedrag op de door ons meegedeelde bankrekening. Deze betaling dient binnen 7 werkdagen na de versturing van de aankoopbevestiging te geschieden. De aankoopbevestiging is bij deze wijze van betaling dus voorwaardelijk; de koopovereenkomst en de leveringsplicht vervallen indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen. Te laat ontvangen bedragen zijn een nieuw aanbod voor het afsluiten van de koopovereenkomst en kunnen door ons zoals in lid 2.4 beschreven, aanvaard worden. Bij niet-acceptatie wordt het bedrag onmiddellijk gerestitueerd en de bestelling geannuleerd. 

3.6.      Een recht op compensatie (schuldvergelijking) komt u slechts dan toe, indien uw tegenvorderingen gerechtelijk vastgesteld of onbetwist zijn of door ons erkend worden.

3.7.      U kunt uw retentierecht slechts uitoefenen, indien uw vorderingen tegen ons en onze vorderingen tegen u uit dezelfde overeenkomst voortkomen. 

3.8.      Tot de geleverde producten volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van Lenox AG. 

 

4. VERZENDING

4.1.      Voor zover niet anders overeengekomen, worden de goederen verzonden naar het bij de bestelling opgegeven adres op de door u gekozen verzendwijze. Deelleveringen zijn mogelijk in functie van wat voor u redelijk is. Bij deelleveringen wijzen wij hierop in de verzendingsbevestiging.  

4.2.      De verzending gebeurt via DHL-standaardverzending. Indien niet anders aangegeven, komen de producten ca. 2 tot 4 dagen na het afronden van een bestelling bij de klant aan.

4.3.      Storingen waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen of storingen bij door ons gelaste ondernemingen (bijv. logistieke ondernemingen voor de afwikkeling van het contract) alsmede overmacht kunnen de levering verder vertragen. Over zulke vertragingen bij de levering zullen wij u, zodra ze ons bekend zijn, onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zullen u een bij de omstandigheden passende nieuwe leveringstermijn noemen. Als de producten na de afloop van deze termijn door ons niet aan te rekenen omstandigheden nog steeds niet beschikbaar zijn, kunnen wij de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dat geval kunt u eveneens de koopovereenkomst ontbinden. Gelieve ons hierover minstens schriftelijk te informeren (bijv. per e-mail). Een reeds gedane betaling wordt onmiddellijk terugbetaald. Alle andere rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden blijven in ieder geval ongewijzigd.

5. VERZILVEREN VAN TEGOEDBONNEN

 

5. VERZILVEREN VAN TEGOEDBONNEN

5.1.      Tegoedbonnen zijn waardebonnen die wij voor reclamedoeleinden met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven. U kunt deze niet kopen.

5.2.      Wij attenderen u erop dat voor tegoedbonnen de hierna volgende én de op de tegoedbonnen vermelde voorwaarden gelden. 

5.3.      Voor het verzilveren van tegoedbonnen is de aanmaak van een klantaccount vereist. 

5.4.      Voor zover de tegoedbon een minimale aankoop- of bestelwaarde bepaalt, is de waarde van de bon een korting op de daadwerkelijke koopprijs. Vereiste voor het verlenen van de korting is dus, dat de desbetreffende waarde met de respectieve aankoop daadwerkelijk wordt bereikt. Er wordt hierbij rekening gehouden met herroepingen en andere door de klant verrichte en door ons aanvaarde retouren. De waarde van de geretourneerde producten wordt dus van de oorspronkelijke bestelwaarde afgetrokken. Als de vooropgestelde minimumbestelwaarde op die manier lager ligt, wordt een reeds aangerekende waarde van de bon met een mogelijk terug te betalen bedrag verrekend en hiervan afgetrokken. 

5.5.      Tegoedbonnen zijn alleen geldig in de aangegeven periode en kunnen slechts één keer in het kader van een bestelling worden verzilverd. Tegoedbonnen kunnen niet (ook niet met verschillende tegoedbonnen) worden gecombineerd. 

5.6. Tegoedbonnen kunnen slechts na de aanmaak van een klantaccount voor het afsluiten van de bestelling worden verzilverd. Een verzilvering achteraf of een verrekening is niet mogelijk. De waarde van de tegoedbon wordt niet in contant geld uitbetaald en brengt ook geen rente op. Een eventueel tegoed wordt niet terugbetaald.

5.7. Als de bestelwaarde groter is dan de waarde van de tegoedbon, kan het verschil via de aangeboden betalingswijzen betaald worden. 

5.8.      Indien de tegoedbonnen zonder tegenprestatie in reclameacties zijn uitgegeven , worden deze in het geval van retouren (ook gedeeltelijke) conform lid 6. niet terugbetaald.

 

6. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN, RETOURKOSTEN BIJ UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT, ONS STRELLSON-RECHT VAN TERUGGAVE

Hierna - onder lid 6.1 - vindt u de voorlichting over het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Let ook op de regeling onder 6.2.

Bovenop en helemaal los van dit wettelijke herroepingsrecht garanderen wij u als bijzondere service een contractueel recht van teruggave van producten die u in de Online-Shop hebt gekocht. Dit geldt gedurende 30 dagen na ontvangst van de goederen en stemt voor het overige overeen met het beschreven wettelijke herroepingsrecht. Vandaar gelden de beschrijving onder lid 6.1 en de overeenkomst onder lid 6.2 conform dit verdere contractueel recht van teruggave. U hebt hierbij - met 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen - dus meer tijd voor de teruggave.

6.1. Verwijzing naar het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in bezit genomen heeft. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons (Strellson Online Shop c/o PVS Logistikzentrum Werner-Haas-Str. 5, 74172 Neckarsulm, Duitsland, Telnr. 02 808 52 96, e-mail: service.be-nl@strellson.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, een fax of een e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te ontbinden, te informeren. U kan hiervoor gebruik maken van DIT VOORBEELDHERROEPINGSFORMULIER, wat echter niet verplicht is. U kunt het voorbeeldherroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring invullen en versturen. Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het als u de mededeling inzake de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

 
6.2. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan doordat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering koos), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen waarop de mededeling inzake de herroeping van de overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt ingezet, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. In geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen terug ontvangen hebben, of tot u bewijs heeft verleend dat u de producten hebt teruggestuurd, al naargelang welk tijdstip eerder valt. U moet de producten onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst hebt medegedeeld naar ons (Strellson Online-Shop c/o PVS Logistikzentrum, Werner-Haas-Str. 5, 74172 Neckarsulm, Duitsland) terugsturen of ze overhandigen. U houdt zich aan de termijn als u de producten verstuurt vóór afloop van de termijn van veertien dagen. De terugzendingskosten zijn voor onze rekening. U dient enkel voor een mogelijke waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardedaling bij een controle van de goederen op kwaliteit, eigenschappen en functie aan een onnodige omgang toe te schrijven is. 

6.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van goederen die volgens de wensen van de klant werden vervaardigd of duidelijk op de persoonlijke behoeften afgestemd zijn of die wegens hun hoedanigheid niet voor een terugzending geschikt zijn.

7. GARANTIE

7.1.      Wij zijn aansprakelijk voor gebreken aan overeenstemming die bestaan bij levering van de goederen en die zich manifesteren binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering, en dit overeenkomstig de terzake geldende wettelijke voorschriften (artikel 1649bis e.v. BW).

 

7.2.      Gewone of onvermijdbare afwijkingen afhankelijk van het materiaal wat kwaliteit, kleur, maat, model en design van de goederen betreft, zijn onvermijdbaar. Garantieclaims ontstaan in deze gevallen normaal gesproken niet. Het staat u natuurlijk vrij te bewijzen dat zulke afwijkingen aanzienlijk zijn.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1.      Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijk bepalingen zijn wij aansprakelijk voor aan u veroorzaakte schade - ongeacht de rechtsgrond en inclusief de aansprakelijkheidstelling voor wettelijke vertegenwoordigers of door ons ingeschakelde derden - bij opzet en grove nalatigheid.

8.2.      Bij eenvoudige nalatigheid, en binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zijn wij enkel aansprakelijk:

a)         voor lichamelijk letsel, inbreuk op het leven of op de ge zondheid; 

b)         voor schade door overtreding van een contractuele plicht die essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en waarbij de contractant mag vertrouwen op de inachtneming ervan. In dat geval is onze aansprakelijkheid evenwel beperkt tot de schadeloosstelling van de schade die gebruikelijk optreedt.

 

8.3.      De beperking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het bovenstaande geldt niet wanneer wij een gebrek met kwaad opzet hebben verzwegen of garantie op de kwaliteit van de goederen gegeven hebben. Dit geldt eveneens voor uw vorderingen overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid.

9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Wij respecteren uw privacy. Onze bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens vindt u HIER.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of hun geldigheid verliezen, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de nietige bepalingen gelden dan telkens de overeenstemmende en juridisch geldige bepalingen. Dit geldt navenant voor de aanvulling van mogelijke gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien.

10.2. Op alle overeenkomsten met ons is het Belgische recht van toepassing, evenals alle internationale en supranationale rechtsbepalingen, met name van het VN-kooprecht.

10.3. De overeenkomst wordt in het Nederlands afgesloten, ook als deze algemene voorwaarden naast de Nederlandse versie c.q. ook in andere talen, in het bijzonder in het Engels, worden aangeboden. Bij de afsluiting van de overeenkomst slaan wij de AV en de tekst van de overeenkomst niet afzonderlijk op. 

 

10.4. Onder de link https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, stelt de Europese Commissie een platform ter beschikking om online consumentengeschillen te beslechten. Het is niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumenten en wij nemen aan deze procedure dus ook niet deel.

11. SERVICE

Wij stellen uw tevredenheid op prijs. Wij doen daarom ons best uw verzoek snel te onderzoeken en wij zullen ons na ontvangst van de gegevens resp. uw wens of klacht bij u melden. Voor servicevragen of klachten kunt u ons onder het telefoonnummer 02 808 52 96, per e-mail onder SERVICE.BE-NL@STRELLSON.COM of onder het in lid 6.1 vermelde adres per post contacteren.

Download print versie in pdf format

 

Actueel: 28 mei 2019