Geachte klant,

Bedankt voor het bezoeken van Strellson Online Shop. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om onze Online Shop volledig te gebruiken via de Internet Explorer die u gebruikt.

We raden u aan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of een andere browser te gebruiken.

PRIVACYVERKLARING

Strellson AG (met maatschappelijke zetel gevestigd te Sonnenwiesestrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Zwisterlang) (hierna “Strellson”) hecht, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking, groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend onder inachtneming van de toepassing van de reglementering en de wetten die in België van toepassing zijn op de bescherming van gegevens, met name de de Algemene Verordening betreffende Bescherming van Persoonsgegevens 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR) en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie in overeenstemming met de hierna beschreven principes.

 

Strellson is verantwoordelijk voor het exploiteren van deze website (hierna aangeduid als ‘website’). Dat is ook de operator van de Online-Shop (hierna aangeduid als ‘Online-Shop’) waarbij de contractpartner van de klant bij het uitvoeren van transacties via de Online-Shop evenwel Lenox AG, een dochteronderneming (met maatschappelijke zetel gevestigd te Sonnenwiesenstr. 21, 8280 Kreuzlingen, Zwisterland) (hierna “Lenox”), is. 

 

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?   

ALGEMEEN 

Persoonsgegevens betreffen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, dient men rekening te houden met alle middelen die de identificatie mogelijk maken en die aan Strellson of aan elke aan Strellson gelieerde of partnervennootschap ter beschikking staan of waartoe zij toegang hebben. Hiertoe behoren bijv. uw naam, uw voornaam, telefoonnummer evenals uw post‐ en e‐mailadres.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel in samenhang met de exploitatie van de website, het opmaken en exploiteren van een klantaccount alsmede de terbeschikkingstelling van de in verband met het klantaccount aangeboden services.

Onze dochteronderneming Lenox AG verzamelt, verwerkt en gebruikt de in het kader van een bestelling in de Online-Shop of via uw account verzamelde gegevens voor het opmaken, doorvoeren en afwikkelen van koopovereenkomsten in de Online-Shop, voor zover u hiervoor gegevens hebt verstrekt. 

 

Bovendien verzamelen, verwerken en gebruiken wij (en ook Lenox AG) uw persoonsgegevens enkel als u hiervoor uw toestemming hebt verleend. Dit kan bijv. het geval zijn als u zich voor de nieuwsbrief geregistreerd hebt.

CONTACTFORMULIER

Wanneer u het contactformulier invult, verzamelt Strellson:

Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG
Herr Manfred Schuster
Markham Str.15
D-86720 Nördlingen.

Dataprotection.nl@strellson.com

UW KLANTACCOUNT

De website biedt u de mogelijkheid om een persoonlijk klantaccount te openen. In uw klantaccount, dat door Strellson wordt beheerd, kunt u uw persoonlijke informatie invoeren om comfortabel in de Online-Shop te winkelen. Strellson biedt via het klantaccount ook toegang tot uw koopgeschiedenis en de mogelijkheid om een verlanglijstje aan te leggen waarop u artikelen voor een latere aankoop kunt bewaren.

De persoonsgegevens die verzameld worden bij het aanmaken van uw klantaccount zijn de volgende:

• Uw aanspreektitel

• Uw naam en voornaam

• Uw e-mailadres

• Uw postadres

• Het wachtwoord van uw keuze

Het invoeren van andere gegevens (telefoonnummer, geboortedatum) is vrijwillig.

 

U kunt deze gegevens te allen tijde actualiseren, verbeteren of aanpassen of het account verwijderen. U kunt eveneens uw klantaccount te allen tijde opzeggen. Om dit te doen, kunt u ons op elk ogenblik contacteren via de contactgegevens die hierna opgenomen zijn.

NIEUWSBRIEF

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief verzamelen wij:

• Uw aanspreektitel

• Uw naam en voornaam

• Uw geboortedatum

• Uw e-mailadres

 

U kunt zich te allen tijde uitschrijven  door te klikken op de uitschrijvingslink die in elke nieuwsbrief wordt vermeld.

AANKOPEN ALS GAST

Als u zonder een persoonlijk klantaccount als gast bij ons wilt winkelen, worden uw gegevens (hier worden dezelfde gegevens verzameld als bij het persoonlijk klantaccount) slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de afwikkeling van de betrokken bestelling; nadien worden ze verwijderd . 

DE ONLINE-SHOP

De Online-Shop wordt door Strellson geëxploiteerd, de afwikkeling van de transacties ligt echter bij onze dochteronderneming Lenox AG. Deze is ook de enige contractpartner voor het afhandelen van de aldaar gedane aankopen. 

Als u in uw klantaccount ingelogd bent, worden alle gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) die vereist zijn voor de afwikkeling van de bestelling en daar ingevoerd werden, automatisch in het bestelformulier ingevuld. Hiervoor stelt Strellson deze gegevens ter beschikking aan Lenox AG - evenwel uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst. Bestellen zonder gebruik te maken van een klantaccount kan natuurlijk ook. Lenox AG verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens in elk geval alleen voor de afwikkeling van de bestelling (art. 6.1.b GDPR).

De persoonsgegevens die verzameld worden naar aanleiding van de betaling van een bestelling zijn de volgende:

• Het bankkaartnummer

• De naam van de titularis van de bankkaart

• De geldigheidsdatum van de bankkaart en de verificatiecode (CVC) 

Als u bij de bestelling in de Online-Shop ingelogd bent, worden uw verlanglijstje en de informatie over de gedane aankopen (artikel, prijs en tijdstip van de aankoop) in uw klantaccount opgeslagen.

Lenox heeft maatregelen voorzien ter beveiliging van de verzameling van informatie met betrekking tot de gebruikte betaalmiddelen.

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de bewaring van uw persoonlijke betaalgegevens door Lenox, kunt u ons contacteren op het volgende adres: …

NAVIGATIE OP DE WEBSITE

In functie van het apparaat dat u gebruikt en de diensten waarop u via uw apparaat beroep kunt doen, kunnen wij verschillende types informatie verzamelen:

• Persoonlijke verbindingsgegevens: IP adres, internetverbinding, type browser, identificator van het apparaat, identificator van de verbinding, datum en tijd en informatie met betrekking tot de activiteiten van de gebruiker in zijn klantaccount, browsegeschiedenis van de gebruiker in de software die hij gebruikt;

 

• Persoonsgegevens verzameld via cookies: voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf hieronder “webanalyse en cookies, social plug-ins”.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons specifiek heeft verstrekt.

 

Gebruik van de via het online contactformulier verzamelde gegevens

Wij verzamelen, verwerken en exploiteren uw persoonsgegevens uitsluitend om uw verzoeken om informatie en uw vragen te behandelen.

Gebruik van de via de klantaccount verzamelde gegevens

 

Wij verzamelen, verwerken en exploiteren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna opgesomde doeleinden:

• Aanmaken van uw klantaccount

• De diensten verlenen en u toelaten om te genieten van de verschillende functionaliteiten van de website (voor de gebruikers die een klantaccount hebben aangemaakt), zoals de functionaliteit “aankoopgeschiedenis” of de functionaliteit “verlanglijstje” met de producten die door de gebruiker worden bewaard voor volgende aankopen

• Met u communiceren via e-mail, door gebruik te maken van het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij de registratie van de klantaccount

• Uw verzoeken om informatie en uw vragen behandelen

• Gepersonaliseerde diensten voorstellen.

 

Gebruik van de via de nieuwsbrief verzamelde gegevens

Wij verzamelen, verwerken en exploiteren uw persoonsgegevens uitsluitend om met u via e-mail te communiceren.

Gebruik van de tijdens een aankoop op de Online-Shop via een klantaccount of als gast verzamelde gegevens

Wij verzamelen, verwerken en exploiteren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna opgesomde doeleinden:

• Uitvoeren van de bestelling en verzekeren van de opvolging ervan

• De diensten verlenen en u toelaten om te genieten van de verschillende functionaliteiten van de website

• Met u communiceren via e-mail, met name in het kader van de commerciële relatie met onze klanten

• Uw verzoeken om informatie en uw vragen behandelen

• Gepersonaliseerde diensten voorstellen.

Voor het uitvoeren van transacties via onze Online-Shop, zal onze dochter Lenox:

• De persoonsgegevens gebruiken die wij tijdens het aanmaken en het gebruik van uw klantaccount hebben verzameld

• Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en exploiteren wanneer u als gast bestellingen plaatst op onze Online-Shop vanaf de website, dus zonder een klantaccount aan te maken

• De persoonsgegevens met betrekking tot de betaalmiddelen die gekozen worden voor het afhandelen en de goede uitvoering van de transacties verzamelen, verwerken en exploiteren.

Uw persoonsgegevens met betrekking tot de betaalmiddelen die verzameld worden door Lenox worden enkel en alleen bijgehouden voor de uitvoering van de transacties en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Gebruik van de tijdens de navigatie op de website verzamelde persoonlijke verbindingsgegevens

Deze persoonsgegevens worden voor de hierna opgesomde doeleinden verzameld:

• De goede werking en optimalisatie van de website verzekeren

• Het beheer van de klantaccount verzekeren

• De online helpdesk verzekeren

 

BESTEMMELINGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens die via de website verzameld worden, zijn bestemd voor Strellson.

 

Zij kunnen doorgegeven worden aan gelieerde vennootschappen van Strellson (waaronder Lenox), aan haar partners en aan de vennootschappen waarop Strellson beroep doet in het kader van de uitvoering van haar diensten en bestellingen, met name wat betreft het beheer, de uitvoering, de behandeling en de betaling van deze bestellingen.

BEKOMEN VAN TOESTEMMING

Wij verzamelen, verwerken en exploiteren uw persoonsgegevens alleen nadat wij van u een duidelijke, expliciete en ondubbelzinnige toestemming hebben verkregen. Om ons ervan te verzekeren dat u kennis heeft genomen van en zich akkoord heeft verklaard met deze Privacyverklaring, vragen wij uw toestemming in verschillende situaties:

• Bij het aanmaken van een klantaccount

• Wanneer u als gast een aankoop doet

• Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief

• Wanneer u het contactformulier invult

• Wanneer u cookies voor internet browsen accepteert (voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf hieronder “webanalyse en cookies, social plug-ins”)

• Via het selectievakje om gepersonaliseerde services aan te bieden

 

Uw toestemming wordt bekomen hetzij via een aan te vinken selectievakje, hetzij door middel van formulieren die expliciet aanvaard moeten worden.

DOORGIFTE AAN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Doorgifte van persoonsgegevens met het oog op de goede uitvoering van bestellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door, behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u ons uw voorafgaande toestemming hiertoe hebt verleend.

Voor de afwikkeling van bestellingen moeten bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners in de EU en Zwitserland, bijv. aan logistieke bedrijven, maar ook voor de toetsing van de kredietwaardigheid en voor de afwikkeling van de betaling. Deze dienstverleners zijn ook contractueel verplicht uw persoonsgegevens enkel conform de bepalingen van de Privacywet en de vereiste veiligheidsmaatregelen te verwerken. Zij zijn eveneens onderworpen aan een beveiligingsverplichting die hen ertoe verbindt om de informatie die aan hen wordt toevertrouwd te beschermen.

Kredietwaardigheids gerelateerde informatie naar uw betalingsmoraal tot nu toe, informatie ter beoordeling van risico's van niet betalen, op basis van rekenkundig-statistieke procédé's, met het gebruik van adresgegevens (scoring) evenals data om uw adres te verifiëren (toetsing op bezorging), betrekken wij van of over de infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

"Hiervoor sturen wij uw gegevens (naam, adres en evtl. geboortedatum) naar het eerder genoemde bedrijf. 

 

Dit bedrijf gebruikt uw gegevens voor controle van het aangegeven adres of/ook het controleren van uw identiteit, voor andere bedrijven, alsook voor adequate scoringtoepassingen. Scoring berekent, gebaseerd op rekenkundig/statistieke procédé's, waarschijnlijkheidswaardes voor een bepaald toekomstig gedrag, en gebruikt hiervoor de passende data."

Doorgifte van persoonsgegevens in de hypotheses bij wet voorzien

Wij kunnen ertoe gehouden zijn om persoonsgegevens door te geven om te voldoen aan een beslissing van de administratieve overheid, een gerechtelijke beslissing, de wet of om onze rechten en veiligheid te beschermen en te bewaren, of om ons te verdedigen in het kader van een vordering ingesteld door een derde.

Doorgifte van persoonsgegevens aan een Voorkeurcentrum

U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens verzameld, doorgegeven, verwerkt en gebruikt worden door het Voorkeurcentrum met het oog op gepersonaliseerd advies, dienstverstrekking aan cliënteel en gepersonaliseerde publiciteit en dat zij gecombineerd worden met de  gegevens bijgehouden voor de Nieuwsbrief, in de mate dat u eveneens afzonderlijk heeft ingestemd met de verzameling van deze laatste.

Zo wordt bijvoorbeeld de verblijfsplaats gebruikt om uitnodigingen te versturen voor specifieke evenementen bij partnerwinkels. De leeftijd, het geslacht, de aankoopdatum en de aankoopgeschiedenis (artikel, nummer, maat, kleur, prijs, bestelnummer, omruiling, terugzending, plaats van aankoop) worden geanalyseerd om gepersonaliseerde aanbevelingen mogelijk te maken. De gepersonaliseerde aanbevelingen worden gedaan per e-mail, SMS / MMS – in zoverre u uw toestemming heeft gegeven voor ieder van deze mogelijkheden, via de publiciteit, in de winkels en via flyers.

Doorgifte van persoonsgegevens voor publicitaire doeleinden en voor beheer van cliënteel

Via een aan te vinken selectievakje, kunt u ermee instemmen dat uw e-mailadres gebruikt zal worden door Strellson AG en Strellson AG Strellson GmbH, Windsor Women’s en Men’s Clothing GmbH, Lenox AG, HF Retail GmbH, Lenox BV, Strellson France Sarl, hun dochterondernemingen om per e-mail gepersonaliseerde publiciteit en informatie met betrekking tot producten, aanbiedingen en diensten van deze vennootschappen of van eraan gelieerde vennootschappen te sturen, zoals Nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, promotionele aanbiedingen.

 

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@strellson.com.

Via een aan te vinken selectievakje, kunt u instemmen met de verzameling en de doorgifte, de verwerking en het gebruik van de gegevens bijgehouden voor de Nieuwsbrief met het oog op het verkrijgen van gepersonaliseerd advies, in het kader van dienstverlening aan klanten en de personalisatie van de publiciteit door Strellson AG en door haar dochterondernemingen en haar gelieerde ondernemingen, Strellson AG, Strellson GmbH, Windsor Femmes en Herrenbekleidung GmbH, Lenox AG, HF Retail GmbH, Lenox BV, Strellson France Sarl.

De informatie met betrekking tot de Nieuwsbrief (naam van de Nieuwsbrief, categorie van de Nieuwsbrief, uur van verzending en uur van opening) evenals het uur en de datum waarop u geklikt heeft op de link die aanwezig is in de Nieuwsbrief worden verzameld.

 

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@strellson.com.

 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

 

We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie die we via de website verzamelen te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, toegang, wijziging, indringing, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

We doen ons uiterste best om de traceerbaarheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en te garanderen. Bovendien is de toegang tot persoonsgegevens strikt gereguleerd en voorbehouden voor werknemers en onderaannemers van Strellson die toegang nodig hebben voor de correcte uitvoering van hun opdracht.

Procedures voor het fysiek en elektronisch beveiligen van persoonsgegevens die via de website worden verzameld, worden geïmplementeerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij hebben echter geen controle over de risico's die verband houden met de werking van het internet en vestigen uw aandacht op het bestaan ​​van mogelijke risico's op incidenteel verlies van persoonsgegevens of schending van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die via het internet doorgegeven worden.

De toegang tot de website kan worden onderbroken in geval van overmacht of buiten onze controle of ingevolge feiten die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

 

In het geval van een inbreuk op de beveiliging en / of vertrouwelijkheid van uw verzamelde persoonsgegevens, ontvangt u zo snel mogelijk een veiligheidswaarschuwing met betrekking tot de betrokken inbreuk.

WEBANALYSE EN COOKIES, SOCIAL PLUG-INS

 

Voor een bezoek aan de website en de Online-Shop maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat. Zo wordt bijvoorbeeld uw winkelwagen via tijdelijke ‘sessiecookies’ beheerd. Andere gegevens worden in permanente cookies opgeslagen om het beeld van de website bij een later bezoek aan uw computerinstellingen te kunnen aanpassen. Cookies bevatten geen informatie die de afzonderlijke gebruiker direct zou kunnen identificeren. U kunt het gebruik van cookies in de instellingen van uw browserprogramma volledig uitzetten, maar u kunt ze ook automatisch of handmatig wissen. Wij attenderen u erop dat het uitzetten van cookies het functioneren van onze website negatief zou kunnen beïnvloeden.

Het zou kunnen dat wij bepaalde gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen in het kader van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde presentatie van onze aanbiedingen gebruiken.

Onze "cookie-balk" wordt regelmatig bijgewerkt en geeft u de mogelijkheid om vrijwillig te beslissen, en zo ja, welke cookietypen kunnen worden geregistreerd.

Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

 

• Plug-ins van YouTube

 

Een knop met het logo van de witte driehoek van YouTube op een rode of gekleurde achtergrond, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google")

• Plug-ins van Facebook

Plug-ins met een witte ‘f’ op een blauwe tegel of ‘duim omhoog’ of ‘liken’, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (‘Facebook’)

• Plug-ins van Instagram

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Instagram deposited, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS ("Instagram") geïntegreerd. De Instagram-plugin is te herkennen aan de knop "Instagram".

• Plug-ins van Twitter

Een knop met het opschrift ‘twitter’, ‘retweet’ of een kleine vogel, geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (‘Twitter’)

Als u een website uit ons aanbod bezoekt die zulke plug-ins gebruikt, verbindt uw browser zich met servers van de aanbieders van de plug-ins, in dit geval in de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die de aanbieders via de plug-ins verzamelen. Volgens de aanbieders worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres, alleen bij ingelogde leden geregistreerd en verwerkt.

Doel en omvang van de registratie, verwerking en gebruik van gegevens door de aanbieders evenals uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden voor uw beveiliging vindt u in de overeenkomstige privacyverklaringen:

• YouTube: https://policies.google.com/privacy

 

• Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

• Twitter: https://twitter.com/en/privacy

• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

Als u lid bent van het betreffende netwerk, maar niet wilt dat de aanbieder via onze internetsite gegevens over u verzamelt en eventueel met andere opgeslagen gegevens combineert, meld u dan steeds bij het desbetreffende netwerk compleet af voordat u andere websites bezoekt en wis eventueel ook de desbetreffende cookies.

DUUR EN PLAATS VAN BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

De persoonsgegevens worden slechts bijgehouden voor de periode die noodzakelijk en passend is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt worden of voor juridische, boekhoudkundige en fiscale redenen.

U kunt de verwijdering en de verbetering van uw persoonsgegevens vereisen, waarna zij onmiddellijk verwijderd of geblokkeerd zullen worden, tenzij er een juridische, boekhoudkundige of fiscale verplichting bestaat om ze te bewaren. Om dit te doen, kunt u ons contacteren via de contactgegevens die hierna opgenomen zijn in de paragraaf “Contact”.

 

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens op het territorium van de Europese Unie of in een land dat een gelijkwaardig beschermingsniveau garandeert of dat het voorwerp is van een adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie of op een plaats die het voordeel geniet van passende bescherming op basis van contractuele clausules.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS OP HUN GEGEVENS

U kunt te allen tijde gratis om informatie verzoeken over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij in ons bezit hebben (“recht op inzage”).

U kunt eveneens de wissing vereisen (“recht op gegevenswissing”) evenals de verbetering van uw onjuiste of verouderde persoonsgegevens (“recht op rectificatie”), die bijgevolg onmiddellijk verwijderd of geblokkeerd zullen worden.

Wij wijzen u er graag op dat wij bepaalde informatie die betrekking heeft op u kunnen bewaren wanneer de wet dat van ons vereist of wanneer wij daartoe een rechtmatig belang hebben.

U heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (“recht van bezwaar”) en om om de beperking van de verwerking van deze gegevens te verzoeken (“recht op beperking”).

Voor alle informatie hieromtrent of om deze rechten uit te oefenen op de bestanden beheerd door Strellson, kunt u contact opnemen met Strellson via de contactgegevens die hierna opgenomen zijn in de paragraaf “Contact”.

 

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be) en om herstel te bekomen bij de bevoegde rechtbanken indien u van mening bent dat wij uw rechten niet gerespecteerd hebben.

TERUGTREKKING VAN DE TOESTEMMING

U kunt uw verleende toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens op elk ogenblik voor de toekomst herroepen. Ook het gebruik van persoonsgegevens in het kader van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde presentatie van onze aanbiedingen kunt u te allen tijde voor de toekomst herroepen. Dit kan ook het instellen van een zogenaamde opt-out-cookie noodzakelijk maken.

U kunt eveneens te allen tijde uw klantaccount opzeggen vanuit uw klantaccount zelf, met name door te klikken op de rubriek “klantaccount opzeggen”. Deze opzegging heeft als gevolg dat al uw persoonsgegevens op onherroepelijke wijze worden verwijderd (met uitzondering van de gegevens die het voorwerp zijn van juridische, boekhoudkundige en fiscale bewaringsverplichtingen) en dat er geen enkel herstel van uw klantaccount nog mogelijk zal zijn.

 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de Nieuwsbrief op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@strellson.com.

AANPASSINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Huidige Privacyverklaring kan te allen tijde aangepast worden door Strellson om deze te doen evolueren, aan te passen aan de noden van de gebruikers, om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen, enz. De gebruikers worden uitgenodigd om hier kennis van te nemen op de gebruikelijke manier.

 

PRIVACYVERKLARING MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

De website beoogt niet minderjarigen als publiek. De toegang tot de website is evenwel niet beperkt tot volwassenen, omdat de website geen inhoud bevat die verboden is voor minderjarigen onder de 18 jaar.

 

De klantaccount, de Nieuwsbrief, evenals de formulieren en vragenlijsten op de website hebben niet als bedoeling om informatie over minderjarigen te verzamelen. Indien er door middel van deze procédés via de website toch informatie over een minderjarige verzameld werd, kan de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de diensten van Strellson contacteren (zie het onderdeel “Contact”) om deze informatie te verbeteren, aan te passen of te verwijderen.

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Voor bijkomende vragen en informatie over bescherming en verwerking van persoonsgegevens, evenals over de intrekking van toestemming, de uitoefening van uw rechten op inzage, rectificatie en/of bezwaar, staan wij u graag ter beschikking. 

Voor bijkomende vragen en informatie over bescherming en verwerking van persoonsgegevens, evenals over de intrekking van toestemming, de uitoefening van uw rechten op inzage, rectificatie en/of bezwaar, staan wij u graag ter beschikking.

U kunt ons hiervoor bereiken via het volgende e-mailadres: Dataprotection.nl@strellson.com maar ook door een schrijven te richten aan het volgende adres: Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Zwitserland.

Voor al uw vragen met betrekking tot de bewaring van uw persoonlijke betaalgegevens door Lenox, kunt u ons contacteren via het volgende adres: 

Lenox AG
Sonnenwiesenstrasse 21
8280 Kreuzlingen
Schweiz

 

U kunt de functionaris voor de gegevensbescherming bereiken op het volgende adres: Dataprotection.nl@strellson.com

 

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke van Strellson in de Europese Unie kan gecontacteerd worden via het volgende adres:

Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG
Herr Manfred Schuster
Markham Str.15
D-86720 Nördlingen.
 
 

 

Cookie-Settings